1
- ثبت شرکت برای اتباع تمامی کشورها فارغ از ملیت ،مذهب و نژاد در لیتوانی بر اساس قوانین اساسی این کشور و اتحادیه اروپا آزاد است. افرادی که در کانادا تحصیلات خود را به پایان رسانده اند میتوانند برای ورود به بازار کار این کشور اقدام نمایند.برای این کار اشخاص میبایست برای برنامه PGWPP اقدام کنند Publish-Graduation Work Allow Programبرنامه ایست که ویژه کسانی است که یک مقطع تحصیلی را در کشور کانادا گ